Son yorumlar

Çok GüzeL siKti heryerimi sikmek isteyen varsa buyrun
beliyorum hanımlar seks için arayın
-----------------------------------------------------
kardeşim okul elbisesini değiştirirken
canım
-----------------------------------------------------
Çok GüzeL siKti heryerimi sikmek isteyen varsa buyrun
19 yaşındayımm amcığa doyamadımm sen belki doyurur
-----------------------------------------------------
Evli Çift
bende sız tanımak ıstrım aysel ve hakan eyer soru
-----------------------------------------------------
Hem Yeyenim Hem Oğlum
güzel
-----------------------------------------------------
Erkek Köpeğim Beni Sikti
kopekle urasma benım cesaretım var sana uyasa.
-----------------------------------------------------
kuzenim dilan
evet sizden yorum bekliyorum ltf.
-----------------------------------------------------
Anemın Acı Cekısı
aynı şeyi ben yaşadım seni cok iyi anlıyorum bu yo
-----------------------------------------------------
Güzel Ayaklar
seninle sıcaak bir gece
-----------------------------------------------------
Canım Karım
amına kodum serefsızı gavat
-----------------------------------------------------

Araç & Gereç

PORNO HİKAYE DUYURU ALANI

Kar?m?n ?lk Randevusu

Çok da s?cak olmayan bir yaz ak?amüstünde kar?m Serap'la evde film seyrediyorduk. Kar?m?n telefonuna bir mesaj geldi. Mesaj? okuduktan sonra gülümsedi?ini ve yüzünün k?zard???n? farkettim. Ayr?ca hemen ard?ndan h?zl?ca mesaj? silmesi durumdan ?üphelenmeme neden olmu?tu. Mesaj?n kimden geldi?ini sordu?um zaman tedirgin bir ?ekilde yan?ma sokuldu, anlataca??n? ancak k?zmayaca??ma söz vermemi istedi. Onu rahatlat?nca anlatmaya ba?lad?. Mesaj çal??t??? ?irketteki patronundan geliyormu?. Daha öncesinde Serap bana patronunun ona yazd???ndan bahsetmi?ti ancak kar?m?n bu tür durumlarla kolayca ba?a ç?kabilece?ini bildi?imden önemsememi?tim. Bu patronundan ald??? ilk mesaj de?ilmi?. Mesajlar?n içerikleri genelde onun ne kadar güzel ve seksi oldu?u, bir yerde bir?eyler içmek için ikna etme çabalar? gibi ?eylermi?. Kar?m hiç cevap vermemesine ra?men patronu mesaj atmay? sürdürmü?.
K?zg?n de?ildim ancak ?a??rm??t?m. Kar?m?n ba?ka bir erkek taraf?ndan arzulanmas? ho?uma gitmi?ti. Ona, "Patronundan hiç bahsetmemi?tin. Yak???kl? birisi mi? Ho?una gidiyor mu?" diye sordum. Hiç duraksamadan "Sana hep söylerim. Gözüm senden ba?kas?n? görmüyor." diye cevap verdi. Gülümseyerek "Evet biliyorum." diye cevaplad?m. "Ama biz beraber olmasayd?k ya da sana izin verseydim ne dü?ünürdün?" Serap ?a??rm?? bir ?ekilde gözlerimin içine bak?yordu. Heyecanl? bir ses tonuyla "Ohh.. Sen azd?n." dedi. Ellerini pantolonumun üzerine gezdiriyordu ve yava?ca kalkmakta olan yarra??m? ok?amaya ba?lad?. "Do?ru de?il mi? Bu seni gerçekten azd?r?yor." Nedenini bilmedi?im azg?nl???mdan dolay? ?a?k?nd?m. "Bilmiyorum" dedim. "Biraz k?skan?yorum ama k?zg?n de?ilim. Benden gizli ba?ka bir adamla konu?uyor olman ho?uma gidiyor."
Yarra??m? yava? yava? ok?amaya devam ederken "Sana demi?tim. Att??? mesajlara hiç cevap vermedim. Ama senden izin alsam onunla bir içki içmeme izin verir misin?" diye sordu. Kar?m?n yüzünün ve boynunun k?zard???n?, nefes al?? veri?inin h?zland???n? görebiliyordum. Ancak ciddi olup olmad???n? ya da bunun bir oyun olup olmad???ndan emin olam?yordum. Birden beni kanepeye do?ru ittirdi, üzerime ç?kt? ve kalçalar?n? kalkm?? yarra??m?n üzerinde gezdirmeye ba?lad?. "Hadi. Bana gerçek dü?üncelerini söyle. Onunla bulu?sam, içki içsek, belki biraz öpü?üp elle?sek sonra eve gelip her?eyi sana anlatsam ho?una gider mi?"
O an istedi?imin bu oldu?unu anlam??t?m. ?kimizin üzerinde hala kot pantolonlar?m?z olmas?na ra?men am?n?n s?cakl???n? hissedebiliyordum. Kar?m?n patronoyla sevi?ti?ini hayal etmeye ba?lad?m. Sadece öpü?tüklerini dü?ünmek yetmiyordu. Daha fazlas?n? istiyordum ancak itiraf etmeye korkuyordum. Ben de kar?? ata?a geçmeye, kar?m? itiraf ettirmeye karar verdim. "Sen de onu istiyorsun, de?il mi? Bu yüzden bu kadar azd?n." Üzerime e?ildi, benimle öpü?meye ba?lad?. Tutkuyla dilini a?z?m?n içinde gezdiriyordu. Cevap vermesine gerek yoktu. Sadece iznimi almasi yeterliydi.
Öpü?melerin aras?nda "Sana ne mesaj? atm??t??" diye sordum. Serap yava?ca üzerimden indi ve arkas?na yasland?. Yüzünde muzip bir gülümseme vard?. Yak?nlarda oldu?unu ve i?im yoksa bulu?up bir içki içebilir miyiz diye sordu?unu söyledi. "E?er izin verirsem onunla bulu?mak ister misin?" diye sordum. Yüz ifadesinden akl?mdan ne geçti?ini anlamaya çal??t???n? hissediyordum. ?yice yan?ma yakla?t? ve elimi avuçlar?nn içine ald?. "Biliyorum bu çok yanl?? olabilir ancak ?u ana kadar konu?tuklar?m?z ikimizi de çok azd?rd?. Belki de seni aldat?yormu? gibi rol yapmam e?lenceli bir fantazimiz olabilir. Ne dersin?"
Çok heyecanlanm??t?m, kalbim h?zla çarp?yordu ve yarra??m kaz?k gibi sertle?mi?ti. "Hadi patronuna cevap versene." dedim. Telefonu eline ald?. Cevab? yazarken arada bir bana bak?p gülümsüyordu. Yazmay? bitirince telefonunu bana çevirdi. Telefonun ekran?nda "1 saat sonra beni evimden al?r m?s?n?" yaz?yordu. Bana "Emin misin?" diye sordu. Ba??mla onaylay?nca gönder tu?una bast?. Patronu hemen cevap vermi?ti: "Harika! 1 saat sonra oraday?m. Viktor Levi'ye gideriz sonra belki evimde bir kahve? Uyar m??" Kar?m cevaba ?a??rm??t?. "Ne cevap vereyim? Hat?rlarsan bu sadece ikimiz için bir fantazi. Fazla abartmasak m??" diye sordu. "Bence kabul et. Bulu?aca??n? söyle. Bakal?m i?ler nereye gidecek?" dedim. Kar?m?n cevab?ndan sonra patronunun cevab? da gecikmeden geldi: "?ahane!"
Kar?m haz?rlanmak için banyoya giderken "?stedi?in zaman vazgeçebilirsin. Ben evden ç?kmadan önce vazgeçersen bulu?may? hemen iptal ederim." dedi. Vazgeçmeye hiç niyetim yoktu. Kar?ma olan güvenim beni rahatlat?yordu. Banyodan ç?k?nca haz?rlanmak için yatak odas?na geçti. Zaman kaybetmeden yan?na gittim. Kar?m muhte?em seksili?iyle kar??mda duruyordu. Yak?n bir zaman önce ona hediye etti?im mini iç çama??rlar?n? eline ald?. "?zin veriyor musun?" diye sorunca ba??mla onaylad?m. Onu randevusu için haz?rlan?rken seyretmek bana çok keyif veriyordu. Makyaj?n? yap?p tek parça elbisesini de giydikten sonra dayanamay?p onu öpmeye ba?lad?m. Beni hafifçe ittirdi. "Senin s?ran daha sonra. Ben gelinceye kadar beni dü?ünüp iyice az, tamam m??" Kar?m, telefonu çal?nca apartman?n önünde bekleyen patronunun arabas?na binmek için evden ç?kt?.
---
Kap?n?n aç?l?p kapanma sesine uyand?m. Saate bakt?m. Sabah?n 5'i olmu?tu. Yatak odas?na do?ru gelen ayak seslerini dinledim. Serap yatak odas?n?n ?????n? aç?nca da??lm?? makyaj?n? gördüm. Siki?tiklerini hem görüntüsünden hem de kokusundan anlayabiliyordum.
Kar?m "Pardon sevgilim geciktim. Uyuyakalm???m." dedi. Üzerime do?ru e?ilip dudaklar?mdan öptü. A?z?ma gelen tad?n patronunun yarra??ndan geldi?ini tahmin edebiliyordum. Dilini a?z?ma soktu. Biraz önce ba?ka bir yarra??n üzerinde olan dilini ?imdi benim dilimin üzerinde gezdiriyordu. Sadece "Nas?l gitti?" diye sorabildim. Kar?m sakince "????. Arkana yaslan ve rahatla." dedi.
Daha önceki sevi?melerimizde kulland???m?z kelepçeleri ald? ve beni yata?a kelepçelemeye ba?lad?. Hep ben onu kelepçeledi?im için ?a??rm??t?m ancak neler oldu?unu o kadar çok merak ediyordum ki hiç itiraz edemedim. Elbisesinin ask?lar?n? omzundan dü?ürünce elbisesi de vucudunu yalayarak yere dü?tü. Am?n? zar zor saklayabilen küçücük kilotuyla kalm??t?. Kar?m?n vucudundaki k?zar?kl?klar onun hor kullan?ld???n? gösteriyordu. Seksi kar?m? izlerken yarra??m hiç olmad??? kadar sertle?mi?ti.
Yata?a yakla?t?, ellerini yan?ma koyup üzerime bindi. Kalçalar?n? oynat?rken omzumu ve meme uçlar?m? öpüyordu. Kendini bana sürterken kilotundaki ?slakl??? hissediyordum. ?çine girmek için her hamle yapt???mda beni engelliyor, ?slak kilotunu yarra??ma sürtmeye devam ediyordu.
Yava? yava? am?n? yüzüme do?ru yakla?t?rmaya ba?lad?. Kilotunu yana s?y?rd? ve am?n? a?z?ma vermeye ba?lad?. A?z?ma gelen tad?n ne oldu?unu biliyordum. Bir?ey diyemeden önce Serap konu?tu. "Sana bir itiraf?m var." dedi. "Patronum prezervatif kullanmay? sevmiyormu?. Beni o kadar etkisi alt?na ald? ki ona kar?? koyamad?m." Konu?am?yordum ancak daha da azd?m. Dilimin biraz ötesinde duran kar?m?n am?n?n içinde ba?ka bir adam?n dölleri vard?. "?tiraz?n yok, de?il mi? Sana bir hediye getirmek istedim. ?yi sikilmi? bir am?n içinden dölleri yalamak istersin diye dü?ündüm." Kilotunu daha da yana s?y?rd? ve iki parma??yla am?n? iyice açt?. Am?n?n içindeki beyaz s?v?y? görebiliyordum. "Hadi sevgilim tad?ma bak. Patronumun spermleri çok lezzetli. Biraz önce benim de tatma f?rsat?m oldu."
Tedirginlikle dilimi am?n?n dudaklar? etraf?nda gezdirmeye ba?lad?m fakat kar?m daha fazlas?n? istiyordu. Dilimi onun am?na iyice sokmaktan ba?ka çarem kalmas?n diye am?n? iyice yüzüme bast?rd?. Dilimi am?na sokunca aç?lan am?ndan akan spermler a?z?ma akmaya ba?lad?. Kar?m "Oh.. Harika.. Evet sevgilim. Beni iyice yala. Patronumun spermlerinin hepsini yut." diyordu. Beni ne kadar çok a?a??larsa ona o kadar çok itaat etmek istiyordum.
"O kadar güzel yarra?? vard? ki sevgilim. Defalarca f??k?rtarak orgazm oldum. Yatak s?r?ls?klam olunca ba?ka yata?a geçip siki?meye devam ettik." Am?n? temizlemekle me?gul oldu?um için cevap veremedim. "Ohh.. O kadar güzeldi ki sevgilim art?k onunla siki?meden durabilece?imi sanm?yorum. Beni iyice temizle ki bir dahaki siki?memizde temiz bir am siksin patronum."
Azg?nl?ktan ba??m dönüyor gözlerim karar?yordu. Kilotunu ç?kartt?, yarra??m? tutup am?na sokarak üzerime oturdu. Üzerimde gidip gelirken sanki bana tecavüz ediyordu. ?kimizin de gelmesine az kalm??t? "Hadi sevgilim sen de beni dölle." derken ba??rarak bo?ald?k.
Yan?ma uzand?, duda??ma bir öpücük kondurdu. "Sevdin mi?" diye sordu. "Eve geldi?imden beri pek konu?mad?n." "Konu?mama f?rsat vermedin ki." diye cavaplad?m. Kar?m sevimli halini tak?narak güldü. "Merak etme sevgilim. Sen izin vermezsen bir daha yapmam. Ama tekrar izin verece?ini biliyorum." dedi.
Bu olay? yasamay? bizde cok istiyoruz.Fakat kocam?n i? durumu yüzünden ya?ayam?yoruz.Tan??mak isteyenler msj atabilirler
Muhte?emdi dollenip getirip emdirmesi benide ç?ld?rt?yor ayr?ca hem döl hem bol parada getiriyor
Süperdi sanki kar?m? sikti
  • Görüntülenme: 498
  • Tarih : 2016-01-17 20:07:48

Yorumlar

Bu Hikayeye Henüz Yorum Yazılmamış
Neden ilk yorumu siz yapmıyorsunuz ?


Site Haritası seks hikayeleri
RSS Sex Hikayeleri Porno hikayeler Sex Hikayeler - Sikiş Hikaye